אקטואריית סיכוני חיים – סטטוס – יוסי דקל ורועי פולניצר

מאמר מס' 11 בסדרה

פורסם: 27.9.17 צילום: shutterstock
למען גילוי נאות הכותבים הינם אקטוארים העורכים חוות דעת אקטואריות וכלכליות, נותנים ייעוץ
בתחומי הערכות השווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים מורכבים ובך
מתמנים ע"י בתי משפט ובתי דין באקטוארים ובבלבלנים מוסמכים. הנושאים אשר בהם עוסקים
הכותבים הינם, בין היתר: הערכת שווי חוזי ביטוח לפי 4 IFRS, תמחור חוזי ביטוח חיים (ביטוח
חסבוך טהור, ביטוח ריסק טהור, ביטוח לכל החיים, ביטוח מעורב- ביטוח מנהלים וביטוחי גימלא
מכל הסוגים) באמצעות קצבאות חיים (קצבאות חיים קבועות/ משתנות/ דחויות/ אינסופיות
וזמניות) וטבלאות תמותה (טבלת תמותה רגילה/ סלקטיבית/ המייצגת חשיפה לסיכונים
משתנים), הערכת שווי לחוזי ביטוח שונים (רזרבה רטרוספקטיבית/ פרוספקטיבית/ צילמר)
ןקביעת ערבי פדיון וערכי סילוק לחוזי ביטוח שונים.
ערך הפדיון (surrender value) של פוליסת ביטוח חיים (כגון: ביטוח ריסק טהור, ביטוח לכל
החיים, ביטוח חיסכון טהור, ביטוח מעורב, ביטוח גימלא וביטוח מנהלים) הינו סכום הכסף לפני
מס שיקבל המובטח, במועד ביטול הפוליסה לאחר תקופת זמן מסוימת שבה הייתה בתוקף, בטרם
הגיע מועד תום הפוליסה, או בטרם אירע מקרה הביטוח. כמובן שערך הפדיון איננו ערך מזומן
(cash value) הואיל ומשיבת ערך הפדיון מפוליסת ביטוח טרם מועד תום הפוליסה נחשבת
בישראל כ"משיבה שלא בדין", אשר חייבת במס בשיעור של 35%. לפיכך, על מנת לחשב את ערך
הפדיון המזומן (cash surrender value) יש לנכות מערך הפדיון מס במקור בשיעור של 35%.
בחוזה ביטוח סיבוך טהור וביטוח לכל החיים ערך הפדיון משקף את הרזרבה הרטרוספקטיבית
שנצברה בחברת הביטוח מעודף השווי העתידי האקטוארי (AFV) של הפרמיות נטו אשר שולמו על

דילוג לתוכן