סבבי השקעה להערכת שווי חברות היי-טק פרטיות – יוסי דקל ורועי פולניצר

סבבי השקעה - שיטה חדשה להערכת שווי חברות
היי- טק פרטיות

מאת : יוסי דקל ורועי פולניצר

במאמר זה נציג 4 דוגמאות להערכת שווי חברה באמצעות שיטת סבבי ההשקעה.

א. כללי

בשנים האחרונות התפתחה שיטה נוספת להערכת חברות. השיטה זו מתאימה במיוחד לענפים עתירי פיתוח
טכנולוגי שמשקיעים בעיקר בקניין רוחני ופחות בנכסים פיזיים. כדי להגיע לפיתוח מוצר חדשני, יש צורך בכמה
סבבי השקעות. מחמת הסיכון הכרוך בהשקעה מסוג זה קשה לגייס הלוואות בנקאיות. יש צורך לגייס הון עצמי
ממשקיעים חיצוניים (למשל קרנות הון סיכון). הון מניות חדש מונפק אז עייי החברה וגורר דילול של בעלי
המניות הקיימים. כל סיבוב השקעות משקף לחברה שווח כלכלי שנקבע עייי מויימ בין בעלי המניות הנוכחיים
לבין השותפים הרוכשים מניות חדשות. והו שווי שנקבע עייי מוכר מרצון לקונה מרצון ויש לקחת אותו בחשבון
בהערכת שווי. במקרים רבים הרוכשים מניות בהנפקה פרטית מסכימים על מחיר עתידי לחברה בתנאי שתשיג
יעדים מוגדרים.

ב. השקעה בחברות פרטיות

משקיעים חיצוניים נוהגים לחתום על חוזה מפורט עם חברות פרטיות שמניותיהן אינן נסחרות בבורסה. עוד
מעניין לציין שאין בהכרח קשר בין ערך הספרים החשבונאי נשל החברה לבין שווי החברה לאחר
הגיוס. בדרך כלל שווי החברה שנקבע בכל סבב גיוס גבוה מערך הספרים.

ג. דוגמא מס' 1 להערכת שווי חברה לפי שיטת סבבי ההשקעות

משקיעים חיצוניים נוהגים לחתום על חוזה מפורט עם חברות פרטיות שמניותיהן אינן נסחרות בבורסה. בחוזה
זה נהוג להתנות את התשלום בפועל בהשגת אבני דרך. הסבב הקודם של השקעה בחברת xx (להלן: xxx)
היה במחצית שנת 2017. בעת הגיוס נקבע שווי החברה, לאחר הכסף, ל- 11.7 מיליון דולר. זהו מחיר ששולס עייי
קונים מרצון והוא קבע את שווייה של xxx ב- 01.07.2017. במאי 2019 גייסה xxx עוד 2.5 מיליון דולר מבעלי
מניותיה לפי שווי חברה של 11.7 מיליון דולר לפני הכסף. פירוש הדבר שלאחר השקעה נוספת כאמור היה שווייה
של xxx היה 14.2 מיליון דולר. וסכום זה הוא כבר לוקח בחשבון היעדר הסחירות.
לפיכך, על פי שיטת סבבי ההשקעה שווייה של 8% א נכון למאי 2019 הוא 14.2 מיליון דולר.

ד. דוגמא מס' 2 להערכת שווי חברה לפי שיטת סבבי ההשקעה

ביולי 2017, ביצעה חברתxxxx (להלן: xxxx) סבב ההשקעה בהיקף של קרוב ל- 40 מיליון דולר. בעת הגיוס
נקבע שווי החברה, לאחר הכסף, של כ- 190 מיליון דולר בכפוף למספר התניות פיננסיות. מסכום זה ראוי
להפחית את החוב לוּמן ארוך שהיה אז כ- 5 מיליון דולר. בשיטה ּו מתקבל ערך בסיסי של 185 מיליון דולר.
בדייכ נהוג להוסיף לסכוס זה פרמיית שליטה של 10-15% כי התרומה להון העצמי בסבב האחרון נעשתה ע"י

בעלהשליטה. ברם השווי המתאים לצורך חישוב חלקהמיעוט ב -YYYהוא שוויחברה שאיננו כוללפרמיית שליטה. לפיכך, על פי שיטת סבבי ה ה שקעה שווייה של YYYנכון ליולי2017הוא 185מיליון דולר.

 ה.דוגמא מס' 3להערכת שווי חברה לפי שיטת סבבי ההשקעהבפברואר 2019הוגשה לחברת YYYהצעה על ידיחברת AAAלגייס עבורה סכום של 50מיליון דולר באיגרות חוב בכירות הניתנותלהמרה למניות. לבעלי א יגרות החוב הללו תהיה שמורה הזכות להמיר אותן למניות לפי שווי חברה של 285מיליון דולר "לאחר הכסף". משתמע מכך שמציעי הגיוס הכספי מעריכים אתYYYבסכום של 235מיליון דולר "לפני הכסף".לפיכך, על פי שיטת סבבי ה ה שקעה שווייה של YYYנכון לפברואר 2019הוא 235מיליון דולר.

 ו.דוגמא מס' 4להערכת שווי חברה לפי שיטת סבבי ההשקעהבאוקטובר 2019הוגשה ל-ZZZ(להלן: "ZZZ )"הצעה על ידיחברת BBBלגייס עבורה סכום של 50מיליון דולר בא יגרות חוב בכירות הניתנות להמרה למניות. אג"ח אלה יהיו בתוקף למשך 3שנים וישאו ריבית של 8%לשנה. לבעלי איגרות החוב הללו תהיהשמורה הזכות להמיר אותן למניות לפי שוויחברה של 245מיליון דולר "לאחר הכסף".מציעי הגיוס הכספי, שהם גוף חיצוני, מעריכים אפוא את ZZZבסכום האמור. אם נפחיתמסכום זה את ערכי החוב המתגבש של ZZZ(50מיליון דולר, לא כולל הלוואות בעלים)ונוסיף את שוויהמזומנים בסוף אוקטובר2019של 612אלף דולר, שווי המניות יהיה יהיה 195.6מיליוןדולר. לפיכך ,על פי שיטת סבבי ה השקעה שווייה שלZZZהגלום בהצעת ההנפקה של אג"ח להמרה נכון לאוקטובר 2019הינו 195.6מיליון דולר.

ז.לסיכוםהיררכיית השווי ההוגן כפי שמופיעה במסגרת התקינה החשבונאית קובעת, כיהאינדיקציה הטובה ביותר לשווי הוגן הינה עסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון. מה שהופך את שיטת סבבי ההשקעה לישימה, בחברות בהן לא חל שינוי משמעותי מאז סבבהגיוס האחרון.בשיטתסבבי ההשקעה ,מעריך השווי מחשב את שווי החברה נכון למועדהגיוס תוך הסתמכות על סבב הגיוס האחרון. נעיר רק כי בסבבי גיוס שבהםהונפקו מניות בכורה הרי שעל מנת לחשב את שווי מניות החברה על סמךההשקעה בסבב הגיוס, יש לנכות את ערכן של הזכויות העודפות שניתנו למשקיעים בסבב גיוס זה (כךשהיתרה הינה הערך ששולם עבור המרכיב המנייתי הרגיל) ואת היתרה יש לחלק בשיעורהמניות שהונפקו למשקיעים בסבב הגיוס הנ"ל, מתוך כלל מניות החברה. בכדי לקבל את שווי החברה על מעריך השווי להוסיף את שוויין ההוגן של זכויות היתר. השווי ההוגן של זכויות היתר ושווי החברה מחושבים ברגילבמודל מרטון איטרטיביתוך השפעה הדדית בניהם עדלקבלת ערך יחיד שבו שווי החברה וערך זכויות היתר מתכנסים. במודל האיטרטיבי, לשוויהחברה על מעריך השווי להוסיף את סך מחירי המימוש שלכתבי האופציות למניות רגילות בתוכנית ה-ESOP ואת סך שווי הזכויות העודפות.

 
 

 

 
 
 
דילוג לתוכן