ההבדל העיקרי בין הניכיון להיוון – יוסי דקל

ההבדל העיקרי בין הניכיון להיוון

מאת: יוסי דקל
מהמאמר הקודם, ניתן להסיק את התובנה הקריטית הבאה: ההבדל בין הניכיון וההיוון נעוץ בשאלה כיצד אנו משקפים
שינויים לאורך זמן בתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים.
בעת הניכיון : כל אחת מהתוספות העתידיות של ההחזרים נאמדת באופן פרטני ומוצבת במונה.
בעת ההיוון: אומדני השינויים בהחזרים העתידיים מגולמים לכדי שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) אחד, אשר לאחר
מכך מופחת משיעור הניכיון שבמכנה.
לפיכך, אם נניח כי אכן קיים שיעור צמיחה שנתי מורכב הקבוע לנצח עבור תזרים המזומנים הנקי של המשקיע, הרי שישנה
אמת מתמטית מוסכמת (mathematical truism) לפיה, שיטת הניכיון ושיטת ההיוון תפקנה שוויים זהים.

דילוג לתוכן