הערכת שווי תאגידים ומגזרים – חלק ד' – סטטוס – יוסי דקל ורועי פולניצר

נחתום את סדרת מאמרים זו בדוגמא להערכת שווי פעילות חברת XXX ליום 31 בדצמבר 2010

פורסם: 29.10.16 צילום: יח"צ
דוגמא להערכת שווי פעילות
1. מקורות המידע עליהם מבוססת הערכת השווי
אחזקות בעלי עניין מערכת מאי"ה 17/10/2011) matase.co.il)
ביקוש עולמי לכבלי כוח דוח CRU מחודש ינואר 2010
תחזית מחירי הנחושת ואלומיניום, 17/1/2011 Bloomberg
• שינויים צפויים במדד המחירים לצרכן בישראל המבוססים על פער התשואות שבין אג"ח ממשלתיות צמודות
מדד לט"א לבין אג"ח ממשלתיות שקליות – חברת שערי ריבית בע"מ.
• עקום ריבית חסרת סיכון דולרית – Bloomberg
• מאזן מבוקר 2009 הכולל נתוני 2008 וטיוטת דוחות כספיים 2010 של חברת XXX
 אומדני והערבות הנהלת החברה לגבי הכנסות והוצאות לשנת 2011 ותקציב לשנת 2011
נתוני מניות החברה לתקופה של עד שנתיים לאחור וכנ"ל נתוני מדד המעו"ף.
2. תיאור החברה
חברת XXX (להלן "החברה") וחברות בנות שלה עוסקות בייצור ושווק של בבלי בוח. עיקר פעילות
הייצור של החברה מרוכז במפעלה הנמצא באזור תעשיה שער הנגב. פעילות השיווק והמכירות

דילוג לתוכן