גישת השוק והגישה מבוססת – הנכסים להערכת שווי – סטטוס – יוסי דקל ורועי פולניצר

הערכת שווי תאגידים ומגזרים - חלק ג

פורסם: 29.8.16 צילום: shutterstock
גישת השוק להערכת שווי
1. כללי
גישת השוק להערכת שווי עושה שימוש בנתוני חברות ברות השוואה (comparable guideline
companies) לצורך פיתוח מדדי שווי עבור חברה מוערכת מסוימת. בבל, קיימים שני סוגי נתונים
המשמשים בעת יישום גישת השוק. הסוג הראשון הוא נתונים מתוך חברות נסחרות ברות השוואה.
קיים "ים" של נתונים עבור שוק ההון הסחיר, לרבות סוגים של יחסים פיננסיים המיושמים לצורך
קביעת השווי באמצעות גישת השוק. נתוני עסקאות עבור חברות פרטיות וציבוריות עשויים לשמש
גם כן בעת חישוב השווי באמצעות גישת השוק. במקרה שכזה, מסד נתונים אודות חברות שנקנו
ובמברך עשוי לשמש לצורך גיבוש מחירי עסקאות ויחסים פיננסיים על חברות הדומות לחברה נשוא
הערכת השווי. הנתונים הנגזרים מתוך חברות ציבוריות בנות השוואה אמורים לשמש בעת קביעת
שווי זכויות מיעוט היות ולבעלי מניות של חברות נסחרות על פי רוב ישנן זכויות מיעוט בחברה.
לפיכך, נתונים אודות מיזוגים ורכישות על פי רוב משמשים לצורך גזירת שווי זכויות שליטה היות
ומדובר בנתונים אודות מכירה של חברה כמכלול, הון וחוב כאחד.

דילוג לתוכן