יוסי דקל מונה כאחראי תחום הערכות שווי לצרכים משפטיים בהנהלת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA)

יוסי דקל מונה לראש תחום הערכות שווי לצרכים משפטיים בהנהלת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA). במסגרת תפקידו, יוסי יהיה אחראי על תחום זה בהיבטי אתיקה מקצועית, גילויי דעת מקצועיים, הכשרות מקצועיות בתחום, קידום הצעת חוק למיסוד סטטוטורי של התחום ועוד.
הערכות שווי לצרכים משפטיים מוגשות לבתי המשפט כחוות דעת מומחה, הן במינוי בתי המשפט והן מטעם בעלי הדין.

אקטואר – לבנות תחזיות כלכליות ומצגות עסקיות אתה יודע? – ירחון סטטוס

מאמר הסוקר ומציע קווים מנחים שלאורם אמורים מעריך השווי והאקטואר לפעול בעת בניית תחזיות לגבי מרכיבי ההכנסות, ההוצאות וההשקעות הקשורים לפעילות העסקית לצורך הערכת שווייה, תוך הפעלת שיקול דעת ספציפי בכל מקרה ומקרה