שווי הוגן לכתבי אופציות עובדים, נושאי משרה ודירקטורים – סטטוס – יוסי דקל ורועי פולניצר