סקירת מודלים של עלות ההון העצמי – יוסי דקל ורועי פולניצר – ירחון סטטוס